Garantiebepalingen

Let's Sleep Matras staat voor:


Artikel 1 - Algemeen

De hierna volgende garantiebepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de verbruiker inzake de verkoop van consumptiegoederen. Onder de hierna volgende voorwaarden en beperkingen, waarborgen wij de kwaliteit van ons product. Wij verbinden ons ertoe om de producten die mogelijke fabricagefouten of defecte materialen vertonen, te vervangen of te herstellen tot 25 jaar na factuurdatum per productgroep gespecificeerd in artikel 3.


Artikel 2 - Voorwerp van de garantie

Deze garantiebepalingen hebben enkel betrekking op gebreken ten gevolge van constructie- en of fabricagefouten. Let’s Sleep Matras bepaalt tot welke categorie een fout behoort, of een serviceaanvraag gegrond is en hoe deze wordt afgehandeld.


Artikel 3 - De garantie

Indien zich bij normaal gebruik van de producten, binnen drie jaar na de factuurdatum, een klacht zou voordoen ten gevolge van een materiaal- of productiefout

Bij vervanging of herstelling wordt rekening gehouden met een degressieve waardevermindering omwille van het gebruik van het product. De klant betaalt dan een bijdrage volgens onderstaande specificaties, vermeerderd met de vracht- en administratiekosten:

Matrassen: 10 jaar volgens onderstaande tabel, tijdsverloop klant betaald:

 • 1e en 2e jaar 0%
 • 3e jaar 20%
 • 4e jaar 30%
 • 5e jaar 40%
 • 6e jaar 50%
 • 7e jaar 60%
 • 8e jaar 70%
 • 9e jaar 80%
 • 10e jaar 90%
 • 11e jaar garantie niet meer geldig

Artikel 4 - Constatering

De klant moet uiterlijk binnen 8 weken na het constateren van een gebrek aan het artikel, beroep doen op de garantie, bij gebreke waarvan de garantie vervalt.


Artikel 5 - Herstellen van de fout

De producent van Let’s Sleep zal, in geval van failleren van de Let’s Sleep dealer ( lees: de rechtspersoon met welke de consument de koopovereenkomst heeft gesloten), de garantie overnemen. Echter, eventuele kosten van reparatie ontstaan door oneigenlijk gebruik, komen ten laste van de consument. Alsmede voorrij- en transportkosten. Is het herstel of de vervanging echter onmogelijk of staat zij buiten verhouding met de waarde van het goed, dan kan hij ook een alternatieve vorm van genoegdoening voorstellen, zoals het vervanging door een gelijkwaardig product of een financiële compensatie.


Artikel 6 - Gelijkwaardig model

Wanneer het betreffende product niet kan worden hersteld en evenmin kan worden vervangen door een product van precies hetzelfde model, dan verbindt de verkoper zich ertoe een vergelijkbaar product van dezelfde waarde ter vervanging te leveren. Met als maximum de economische waarde van het product (zie artikel 6)


Artikel 7 - Uitsluitingen

Let’s Sleep producten waarvoor binnen de gestelde termijn geen op de website ingevuld garantiebewijs wordt voorgelegd.

 • Normale slijtage en verkleuring van bekledingstijken en –garens.
 • Schimmelvorming (het ontwikkelen van schimmel op matrassen is o.a. te wijten aan de gebruiksomstandigheden, met name het gebruik in een onvoldoende geventileerde of te vochtige ruimte).
 • Normale slijtage aan matras of topper door gebruik: De stramheid van het matras of de topper vermindert op natuurlijke wijze. Dit kan een hoogteverlies tot 15% of een verlies aan hardheid van 20% met zich meebrengen. Het is tevens normaal dat de doorstikmaterialen in de matrashoes tot 65% van hun aanvangsdikte blijvend kunnen worden samengedrukt. Deze verschijnselen vallen derhalve niet onder de waarborg.
 • Contourvorming is nooit volledig uit te sluiten en valt niet onder de garantievoorwaarden.
 • Geringe kleurafwijkingen van de stoffen bij een samengestelde order
 • Slijtage en/of gebreken ontstaan door verkeerd of oneigenlijk gebruik of onderhoud of ten gevolge van bijzonder gebruik dat niet ten tijde van de koop door de consument werd kenbaar gemaakt.
 • Beschadiging ten gevolge een slecht ventilerende, doorgezakte, niet aangepaste of slecht geplaatste matrasdrager.
 • Schade ontstaan door geweld, overbelasting, ondeskundige reparaties en/of wijzigingen ten gevolge van handelingen uitgevoerd door de koper of door derden ( bijv. dubbelvouwen van matras bij verhuizing).
 • Urine-, bloedvlekken of andere zichtbare bevuilingen.
 • Zichtbare fabricagefouten of gebreken die redelijkerwijs onmiddellijk bij levering konden worden vastgesteld.

Artikel 8 - Bewijsstukken

Deze garantie is slechts geldig na tijdige invulling van het garantiecertificaat op de website. Indien u een klacht mocht hebben, dan kunt u daarvoor met de originele factuur terecht bij de Service helpdesk. Het product dient in zuivere en smetteloze staat te zijn.


Artikel 9 - Transport

Het product dient degelijk verpakt teruggestuurd te worden, dit om vervuiling of beschadiging tijdens transport te vermijden. Indien het betrokken product slecht of niet verpakt teruggestuurd wordt, vervallen alle garantieafspraken.


Artikel 10 - Garantie van de herstelling

Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de oorspronkelijke duur en termijn van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.